Husorden

Sådan passer vi på hinanden, ejendommen og omgivelserne ved Havneholmen 48-86.

Ejerforeningen opfordrer alle beboere til at tage hensyn til deres naboer, og vi har for en god ordens skyld formuleret en husorden.

Husordenen gælder som en tillæg til de ordensregler, der er fastsat i ejerforeningens vedtægter. Husordenen gælder for både ejere og lejere samt for personer i ejeres/lejeres husstand samt de personer som ejere/lejere giver adgang til ejendommen, herunder gæster, håndværkere m.fl.

Husordenen revideres løbende af bestyrelsen. Hvis bestyrelsen vedtager ændringer, vil de blive forelagt på førstkommende generalforsamling til godkendelse. Nedenstående husorden er vedtaget på generalforsamlingen 14. juni 2021.

Download ejerforeningens husorden (pdf)

1. Trappeopgange og elevatorer

1.1. Elevatorerne er fortrinsvist til persontransport, og dørene må ikke blokeres. Ved ombygninger o. lign. er det ikke tilladt for håndværkere at benytte elevatorerne til tung materieltransport, da elevatorerne ikke tåler denne belastning. Det er heller ikke tilladt, at håndværkere hensætter byggeaffald i storskraldsrummet. Overtrædelse heraf kan medføre erstatningskrav. Ved til- og fraflytning er den enkelte beboer ansvarlig og erstatningspligtig for alle skader, der måtte ske på bygning, trapper, elevatorer og opgange - herunder mærker/ skader på vægge, gulve, trapper, lofter og døre som følge af til- og fraflytningen.

1.2. Ind- og fraflytning skal anmeldes til ejendomsinspektøren, som forestår besigtigelse af elevatorer, trapper og opgange – før og efter – for at vurdere eventuelle skader på disse. Eventuelle skader skal anmeldes til beboerens/ flyttefirmaets forsikringsselskab, da disse ikke dækkes af Ejerforeningen.

1.3. Der må ikke nydes tobak i trappeopgange, elevatorer og kælder. Foran medlemmets hoveddør må der ikke hensættes affald. Trappearealer og -afsatser skal holdes ryddelige og må derfor ikke anvendes til eksempelvis garderobe (herunder til overtøj og fodtøj) eller henstilling af barnevogne og lign.

2. Parkering i kælder og på terræn

2.1. I kælderen skal cykler og barnevogne stilles i de dertil indrettede rum eller cykelstativer. Udendørs skal cyklerne stilles i de dertil indrettede cykelstativer.

2.2. Parkering i parkeringskælderen skal ske indenfor den pågældende beboers afmærkede parkeringsbås. Al anden anvendelse af parkeringskælderen, herunder ophold, leg samt henstilling og opmagasinering af nogen form for genstande, med undtagelse af cykler og barnevogne, er ikke tilladt uden tilladelse fra Ejerforeningens P-laug.

2.3. Udendørs skal køretøjerne ligeledes hensættes indenfor de afmærkede parkeringsbåse foran ejendommen.

2.4. Ejerforeningens bestyrelse etablerer en parkeringsordning for gæster i samarbejde med et parkeringsselskab, der foretager kontrol på parkeringsarealet. Der kan parkeres for en kort tidsperiode med P-skive og for en længere tidsperiode herunder hele døgn i form af en tidsbegrænset registrering via P-selskabets applikation. 

2.5. Der vil til de enkelte husstande i juli måned blive tildelt 300 P-timer på årsbasis til brug ved registrering af gæsteparkering på terræn. Hvis disse timer bliver brugt op, er det muligt at tilkøbe ekstra parkering via parkeringsselskabet for 5 kr. pr. time.

2.6 Parkering med registrering, jf. ovenfor, gælder således kun for parkering i Ejerforeningens markerede parkeringsbåse på terræn, i kælderen er parkering kun muligt ved køb / leje af P-pladserne.

3. Altaner og terrasser

3.1. Det påhviler beboerne at holde altaner og terrasser ryddelige og fri for affald. Altaner og terrasser må ikke benyttes til nogen former for opmagasinering.

3.2. Vasketøj må ikke anbringes på gelænderet eller således, at det noget sted rager højere op end gelænderets øverste kant.  

3.3. Altankasser skal være gjort forsvarligt fast og monteret på indersiden af altanen eller terrassen. 

3.4. Afløbet skal holdes frit og renses hyppigt. Instruktionsvideo forefindes på Ejerforeningens hjemmeside.

3.5. Der må ikke uden bestyrelsens samtykke opsættes skilte, reklamer, udhængsskabe m.v. på altaner og terrasser.

3.6. Det er endvidere ikke tilladt at opsætte paraboler på tag, terrasser, altaner og murværk og i det hele taget foretage indgreb i mur og klimaskærm.

3.7. Derudover skal det sikres, at eventuelle genstande ikke kan blæse ud over rækværket og derved være til fare for andre.

3.8. Der må ikke nedkastes genstande af nogen art, herunder diverse affald, cigaretskod eller væske fra altaner og terrasser.

3.9. Medlemmet skal vise størst muligt hensyn – såvel til ejendommen, som til de andre medlemmer – ved benyttelse af udendørs grill. Benyttelse af grill fra terrasser, altaner og bolværk må alene ske med el- eller gas-grill.

3.10. Rygning på altaner og terrasser er alene tilladt, hvis det ikke er til gene for de øvrige medlemmer.

3.11. Belysning opsat på altaner eller terrasser må ikke genere de øvrige beboere.

4. Særligt om affald og renovation

4.1. Affald skal afleveres i den dertil indrettede affaldsskakt eller i affaldscontainerrummet. Affald skal altid pakkes i lukkede affaldsposer, inden det smides i affaldsskakt eller affaldscontainer. Låget til affaldsskakt og affaldscontainer skal holdes lukket af hensyn til lugt og skadedyr.

4.2. Affaldsskakten må kun anvendes til husholdningsaffald, som skal være indpakket i solide poser med et max. indhold på 15 liter. Affaldsskakten må således ikke anvendes til nedkastning af tøj, sko, indbo m.v. samt uindpakkede genstande, såsom bleer eller andet. Glas, flasker og andet skarpt affald må ikke kastes i skakten.  

4.3. I affaldscontainerrummet påhviler det beboerne at sortere affaldet i de dertil opstillede containere til henholdsvis dagrenovation, glasemballage og papiraffald. Storskrald kan ikke stilles i affaldscontainerrummet men skal transporteres til kommunens genbrugsstation. Alternativt kan storskrald placeres i en affaldscontainer, som opsættes på terræn med jævne mellemrum. Med hensyn til miljøaffald såsom medicin, syre, olie, benzin, kemi, maling osv. henvises i lighed med storskrald til kommunens genbrugsstation. 

4.4. For at bevare et rent og velholdt udseende af ejendommens fællesarealer, må der ikke efterlades cigaretskod, flasker, efterladenskaber fra husdyr eller andet affald på ejendommens fællesarealer, og beboerne skal i alle sammenhænge rydde op og gøre rent efter sig selv.

4.5. Såfremt reglerne omkring affald ikke bliver overholdt, vil den pågældende beboer modtage en skriftlig henvendelse fra Ejerforeningen, hvori der er fastsat en frist til for beboeren at bringe det pågældende forhold i orden. Ved gentagelse vil affaldet uden yderligere varsel blive fjernet for den pågældende beboers regning.

5. Udendørs fællesarealer

5.1. Det er beboerens ansvar at sørge for, at der bliver ryddet op på fællesarealer, herunder promenader, trapper og gange.

5.2. Kørsel på Ejerforeningens terræn og på rampen til parkeringskælderen skal foregå med forsigtighed og under iagttagelse af såvel sikkerhed som støjniveau.

5.3. Parkanlæg samt bede ved ejendommen må ikke beplantes yderligere af beboerne.

5.4. Hunde skal altid føres i snor, og det er ikke tilladt at lade hunde løbe ind i de græsbeplantede arealer, ej heller lade hunde forrette deres nødtørft på beplantningen. Der henvises i øvrigt til de af Ejerforeningen opsatte forbudsskilte. Endvidere skal hundeejere altid fjerne hundenes efterladenskaber.

5.5. Færdsel og leg i de græsbeplantede arealer er ikke tilladt.

5.6. Udviklingsselskabet By & Havn I/S (”Havnen”) disponerer over vandarealet ud for Ejerforeningens areal, hvorfor anløb af både/skibe kun kan finde sted efter aftale med Ejerforeningen Havneholmen. Ejerforeningen Havneholmen har en udlejningsaftale med ”Havnen” om fortøjning af 22 stk. småbåde ud for foreningens areal, hvorfor fortøjning af både/skibe ikke må finde sted i vandarealet herunder kanalerne.

5.7. Såfremt reglerne om oprydning ikke bliver overholdt, vil oprydningen ske af ejendomsinspektøren for den pågældende beboers regning.

6. Fælleslokale

6.1. Fælleslokalet er udelukkende til privat afbenyttelse af ejendommens beboere. Det er ikke tilladt at leje lokalet til erhvervsmæssige arrangementer. Se mere information på ejendommens hjemmeside.

7. Husdyr

7.1. Det er tilladt at holde hund eller kat, såfremt dyret er registreret hos Ejerforeningens bestyrelse.

7.2. Hunde skal være forsikrede og skal bære hundetegn, således at hundens ejer kan identificeres. Hunde skal holdes i snor på ejendommens område.

7.3. Ejeren af husdyr er pligtig til at erstatte de skader, som husdyret måtte forvolde.

7.4. Et husdyr må ikke forstyrre de andre beboere med vedvarende larm.

7.5. Efterladenskaber fra husdyr på foreningens område, herunder fortove, skal fjernes omgående af dyrets ejer/ledsager. Luftning af husdyr på Ejerforeningens beplantede områder er ikke tilladt.

8. Udlejning

8.1. I henhold til vedtægternes § 24, kan en ejerlejlighed under visse nærmere betingelser udlejes.

8.2. Ejeren er forpligtet til at udlevere nærværende husorden og vedtægterne for Ejerforeningen til lejeren.

9. Generelle ordensforskrifter

9.1. Aktiviteter på ejendommen må ikke forstyrre de andre beboere og deres aktiviteter. Det gælder husdyrhold, lugtgener samt mekaniske, optiske og elektroniske forstyrrelser.

9.2. Brug af støjende værktøj på hverdage må kun finde sted i tidsrummet kl. 8:00 – 19:00, lørdag og søndag i tidsrummet 9:00 – 14:00, og ikke på helligdage.

9.3. Musik- og TV-afspilning bør fortrinsvis finde sted for lukkede altan- og terrassedøre og lukkede vinduer. Det henstilles endvidere, at lydniveauet ikke er til gene for de øvrige beboere, særligt efter kl. 22:00.

9.4. Ved festlige lejligheder samt i forbindelse med andre gøremål, som har et unormalt aktivitetsniveau bør der opsættes opslag i egen opgang samt i berørte tilstødende opgange. Der gøres opmærksom på, at selv om beboeren har sat opslag op, skal alle regler i husordenen stadig følges. Det er beboerens ansvar, at ingen i ejendommen generes af støj efter kl. 24.00. 

9.5. Beboerne skal tilse, at gadedøre, kælderdøre altid holdes forsvarligt lukkede, og bør udvise omtanke, når ukendte personer forsøger at skaffe sig adgang til ejendommen.

9.6. Hvis håndværkere får brug for adgang til ejendommens indendørs fællesarealer for at komme til installationer og lignende, må det kun ske efter anvisning fra ejendomsinspektøren.

9.7. Kontakt altid ejendomsinspektøren, såfremt der er brug for at lukke for vand/varme.

10. Overholdelse af husordenen

10.1. Alle beboere er forpligtet til at overholde husordenen. Beboerne er således forpligtet til uden ugrundet ophold at efterkomme vejledninger og henstillinger fra bestyrelsen.

10.2. Forsætlige skader eller skader, der udspringer af grov uagtsomhed mod ejendommen eller fællesarealerne, skal erstattes af den beboer, der forvolder skaden.

10.3. Hvis en beboer væsentligt misligeholder sine forpligtigelser i henhold til denne husorden, herunder ved gentagne grove krænkelser eller hensynsløs adfærd overfor de andre beboere, kan dette medføre eksklusion fra ejendommen efter bestemmelserne i ejendommens vedtægter § 25.2.

11. Klage

11.1  Klager over andre beboere der ikke overholder husordenen, skal indgives til bestyrelsen via ejerforeningens administrator ”WA ApS” (hs@wadm.dk)

12. Ændringer i husordenen

12.1. Husordenen revideres løbende af bestyrelsen. Eventuelle ændringer i husordenen vedtages af bestyrelsen og vil blive forelagt på førstkommende generalforsamling til godkendelse.