Parkering‎ > ‎

Gæsteparkering

Parkeringsbestemmelser
300 gratis timers gæsteparkering pr. år 
Alle husstande får 300 gratis timer parkering på gæsteparkeringen om året - fra 1. juli til 30. juni det følgende år.
Når timerne tildeles nulstilles kontoen og ubrugte timer slettes og erstattes med nye timer. Det er således ikke muligt at overføre timer fra år til år.

Når de gratis timer er opbrugt, kan man købe ekstra timer i ParkCare under "Dine data". Timeprisen er DKK 5,-.


Kontrolafgift
Har du spørgsmål til parkeringsbestemmelserne eller eventuelle kontrolafgifter, kan du kontakte ParkZone på:
Tlf: 7025 2696Læs mere


Gæsteparkering. Foto: Frank Lund
Gæsteparkeringen udgøres af 32 opmærkede parkeringspladser på området foran ejendommen langs Havneholmen.

Parking regulations
  • 15 minutes of free parking with parking disc
  • Parking only in tagged parking spaces
  • Additional parking only against registration at: https://havneholmen.parkzone.dk/
Park Care logo


300 hours of free parking per year
All households will receive 300 hours of free parking at the guest parking a year - from July 1.st to June 30 the following year.
Once the hours are assigned tthe account is reset and unused hours are deleted and replaced with the new hours. It is not possible to transfer hours from year to year
When the hours of free parking are spent, you can buy additional hours in ParkCare (see "Dine data"). The hourly price is DKK 5,-.


Parking charge
Questions about parking rules or any parking charges, should be addressed to
ParkZone:
Tlf: 7025 2696
Ċ
Ejerforeningen Havneholmen,
16. nov. 2015 23.39